Clubreglement

Art. 1:Algemeen

R.T. Titanic vzw is een nationale autosportrenstal waar piloten uit verschillende autosporttakken onderdak vinden. De club is aangesloten bij de autosportbonden Vlaamse Autosportfederatie (VAS), Royal Automobile Club of Belgium (RACB) en de Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA). Tevens staat de club in voor de organisatie van tal van autosport gerelateerde evenementen.

Art. 2: Doel

Onze v.z.w. is opgericht om piloten uit diverse autosportdisciplines een erkende club te bieden en om organisaties betreffende autosport te mogen realiseren.

Art. 3: Clublokaal

Het clublokaal van R.T. Titanic is gevestigd in Café De Pelleman.
Pellemanstraat 27 - 2460 Kasterlee - 014 / 85 18 82

Art. 4: Secretariaat

De Bock Han
G.C. De Bruynestraat 23 / 2275 Poederlee
0496/ 74 17 04
@ secretariaat@titanic.be

Art. 5: Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 30€ per jaar en het lidmaatschap is steeds geldig van 1 januari tot 31 december. Betalen kan in contanten tijdens de jaarlijkse vergunningenavond die telkens plaatsvindt half januari in clublokaal De Pelleman. Alle leden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging per mail. Ook overschrijven is mogelijk op het rekeningnummer van R.T. Titanic vzw BE52 7333 2161 1109. Nieuwe leden vullen de gevraagde info in via het formulier op de website https://www.titanic.be/lidmaatschap. Je kan lidmaatschap voor het volgende jaar aanvragen vanaf 1 december van het voorgaande jaar. Het lidgeld kan jaarlijks aangepast worden.

Art. 6: Verzekeringen

Al onze leden zijn vanaf hun aansluiting verzekerd voor de eventuele schade aan derden die zou ontstaan door fouten van bepaalde personen die actief zijn binnen de vereniging. Hiervoor werd een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid met het nr. 36928798/999 van verzekeringmaatschappij P&V afgesloten. Deze verzekering komt enkel tussen bij clubactiviteiten.

Bij de organisatie van evenementen wordt jaarlijks via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw van de Vlaamse Overheid een vrijwilligersverzekering afgesloten zodat de medewerkers hier ook steeds verzekerd zijn tegen eventuele schade die ze mochten oplopen bij de organisatie van een evenement. Deze verzekering biedt waarborgen tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Meer info en de verzekerde bedragen vind je op www.vlaanderenvrijwilligt.be

Bij deelname aan autosportwedstrijden is men steeds verzekerd via de eigen vergunning (VAS/RACB) voor persoonlijke ongevallen. Door betaling van het inschrijvingsrecht voor een wedstrijd zijn ze eveneens verzekerd tegen schade aan derden via een wedstrijdverzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Voor details omtrent deze verzekeringen evenals verzekerde bedragen verwijzen we naar de federaties VAS, RACB, BEHVA.

De bestuurders van de club worden beschermd door het afsluiten van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid onder polisnr B/1656682/02 van verzekeringmaatschappij DAS en zijn hiermee verzekerd tegen schadeclaims aan derden, rechtsbijstand en mogelijke schade die toegebracht wordt aan de vereniging zelf.

Art.7: Het bestuur

Het bestuur bestaat uit maximum elf leden waaronder: voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder, secretaris, materiaalbeheerder en public relations.

Voorzitter:

Verhoeven Kristof
G.C. De Bruynestraat 23 / 2275 Poederlee
0478 / 58 48 39
kristof@titanic.be

Ondervoorzitter:

Dierckx Filip
Dijkstraat 51 / 2460 Kasterlee
0494 / 80 12 89
filip@titanic.be

Schatbewaarder:

Dionys Steven
Geelsebaan 38 / 2460 Kasterlee
0476 / 95 70 95
steven@titanic.be

Materiaalbeheerder:

Dierckx Guy
De Hese 7 / 2460 Kasterlee
0474 / 38 84 14
guy@titanic.be

Secretaris / Public relations:

De Bock Han
Kollegestraat 102 bus K / 2440 Geel
0496 / 74 17 04
han@titanic.be
secretariaat@titanic.be

Leden:

Leysen Steve
Klissenhoek 55 / 2290 Vorselaar
0479 / 46 61 65

Paepen Stijn
Oude Melkerij 2 / 2460 Kasterlee
0031 6 41 36 36 74
stijn@titanic.be

Anthoni Guy
Pellemanstraat 76 / 2460 Kasterlee
0473/31 59 15
guya@titanic.be

Mertens Kris
De Heze 7 / 2460 Kasterlee
0474/90 05 37
krism@titanic.be

Art 8: Ledenvergaderingen

Maandelijks wordt een ledenvergadering georganiseerd waarop alle leden maar ook geïnteresseerden welkom zijn. De ledenvergaderingen hebben plaats de derde donderdag van de maand met aanvang om 20u00 stipt in het clublokaal. Indien deze datum gewijzigd wordt zal er tijdig verwittigd worden.

Art 9: Bestuursvergaderingen

De bestuursvergaderingen vinden elke maand plaats op de tweede donderdag van de maand in ons clublokaal met aanvang om 20u00 stipt. Bestuursleden die niet op de bestuursvergaderingen aanwezig kunnen zijn, dienen het secretariaat hiervan te verwittigen.

Art 10: Algemene vergadering en bestuursverkiezing

De algemene vergadering gaat door op de derde donderdag van de maand april.

Bestuursverkiezingen worden om de twee jaar gehouden, tijdens de algemene vergadering. Elk mandaat heeft een geldigheid van vier jaar. Om de twee jaar zal steeds de helft van het bestuur worden verkozen. Twee jaar later de andere helft.

Volgende verkiezing: april 2022.

Art. 11: Clubblad

Ons clubblad wordt minstens vier maal per jaar uitgebracht in de vorm van een full colour magazine dat per post wordt verdeeld. Het magazine richt zich op gebeurtenissen binnen Titanic, resultaten van Titanic-leden, algemene autosportweetjes, terugblik op het verleden en de jaarlijkse Titanic evenementen.

Iedereen kan meewerken aan de samenstelling van ons clubblad. De deadline voor het volgende magazine staat steeds duidelijk vermeld in het begin van elk magazine. Bezorg je info aan de redactie van het clubblad:

boekske@titanic.be

Kostprijs van de reclame in het clubblad : zie sponsormap

Art. 12: Clubkampioenschap

Onze club richt een individueel clubkampioenschap in.

Voor het clubkampioenschap komen enkel leden in aanmerking die rijden met een vergunning onder naam van Titanic en die inschrijven onder Titanic. Een dagvergunning telt enkel mee als men in het bezit is van een geldige lidkaart.

Wanneer een piloot of navigator inschrijft onder naam van Titanic is men verplicht om de officiële sticker van Titanic aan te brengen. Elk lid heeft jaarlijks recht op één gratis zonneband sticker. Deze kan afgehaald worden tijdens de vergunningenavond of nadien in het clublokaal of bij de penningmeester (Steven Dionys). Indien men meer stickers wenst, kunnen deze aangekocht worden tegen 3€/stuk.  Voor rittensport  is er een kleine ronde sticker voorzien dewelke gratis te verkrijgen is.

Voor het clubkampioenschap komen enkel wedstrijden in aanmerking vermeld op de PAK, VAS, ASAF, RACB, FIA en BEHVA kalenders evenals de eigen organisaties.

Puntentelling

Per wedstrijd kunnen er maximaal 30 punten worden verdiend;

Elke deelname aan een wedstrijd levert 5 punten op;

Elke deelname aan een wedstrijd die je uitrijdt levert eveneens 5 punten op;

20 punten zijn te verdienen voor de klasse uitslag: 1ste plaats levert het maximum van 20 punten op, 2de plaats 19 punten ......en vanaf de 20ste plaats 1 punt. Er wordt geen rekening gehouden met de algemene uitslag;

De beste 8 resultaten komen in aanmerking;

Als 9deresultaat kan men punten verdienen door aanwezig te zijn op de ledenvergadering: per aanwezigheid op de ledenvergadering krijgt men 3 punten, met een maximum van 30 punten. Dus maximum 10 ledenvergaderingen worden weerhouden.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van het clubkampioenschap gebeurt op het ledenfeest. Elk lid dat opgenomen wordt in het clubkampioenschap krijgt een aandenken. De vijf eerste leden in de rangschikking krijgen een beker.

Binnenbrengen resultaten

Elke piloot welke zijn uitslagen wil laten meetellen voor het clubkampioenschap dient een officiële uitslag van de wedstrijden - uiterlijk 14 dagen na de wedstrijd -

door te sturen naar :

Dionys Steven
Geelsebaan 38 / 2460 Kasterlee
0476 95 70 95
clubkampioenschap@titanic.be

De uitslagen welke niet of te laat worden binnengebracht zullen niet in aanmerking komen voor het clubkampioenschap. Men wordt niet verplicht om aan bepaalde wedstrijden of disciplines deel te nemen. Men mag zoveel wedstrijden rijden als men wil.

De tussenstand van het clubkampioenschap zal verschijnen in het clubblad. Klachten / bedenkingen kunnen bezorgd worden aan de verantwoordelijke tot 2 weken na het verschijnen van het clubblad. De einddatum van de klachtentermijn zal vermeld worden in het clubblad.

Art. 13: Wisselbeker Kris Peeters

De wisselbeker Kris Peeters wordt uitgereikt aan de eerste Titanicer, hetzij als piloot hetzij als co-piloot of hetzij als team, die hiervoor in aanmerking komt tijdens de Short Rally. De beker kan enkel gewonnen worden door een (co-)piloot/team die een vergunning heeft onder Titanic. Wie de beker voor de derde maal wint mag het originele exemplaar houden.

Art. 14: Titanic Shop

Titanic beschikt over eigen teamwear waaronder T-shirts, hemden, polo’s, truien, jassen, petten, paraplu’s, stickers…

Deze zijn te koop in de Titanic Shop op de website www.titanic.be.

Verantwoordelijke Titanic Shop:

Mertens Kris
De Heze 7 / 2460 Kasterlee
0474/90 05 37
krism@titanic.be

Art. 15: De beslissingen van het bestuur zijn onherroepbaar.

Art. 16: De statuten hebben voorrang op dit reglement.

Statuten verschenen in bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nr: 20110704

Laatste wijziging staatsblad: 23/09/2020

Laatste wijziging clubreglement  07/01/2021